Viitor
pentru copii

vezi toate știrile

Depunere dosare de acordare a drepturilor băneşti pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă

În atenţia părinţilor elevilor din şcolile sectorului 4 !!!

 

Depunere dosare de acordare a drepturilor băneşti pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă

 

Dosarele pentru obtinerea drepturilor băneşti pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă în semestrul al II-lea al anului şcolar 2014-2015, pentru elevii şcolilor sectorului 4, se pot depune în perioada 12-22.05.2015, la Registratura Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4, situată în Bucureşti, Str. Sold. Enache Ion nr. 1A, sector 4, în zona staţiei de metrou Apărătorii Patriei, de luni până joi între orele 08:00 – 16:00 şi vineri între orele 08:00 – 14:00.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, a Legii nr. 1/2001 privind legea educatiei nationale, a H.G. nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie socială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat, a Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a OMECTS nr. 5574/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, OMEN nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare ?i func?ionare a unită?ilor de învă?ământ preuniversitar, pentru a depune dosarele este necesar sa completati cu  următoarele documentele necesare:

 

1.  Copie a Certificatului de Orientare Şcolară şi Profesională emisă de către CMBRAE valabil pentru anul şcolar 2014-2015, conform cu originalul şi ştampilat de şcoală

2.    Copie a actului de identitate al/ai reprezentantului/reprezentanţilor legal(i) valabil (obligatorie pentru minori)

3.     Copie a actului care atestă calitatea de reprezentant legal (tutelă, curatelă)

4.  Negaţie de la DGASPC-ul din raza administrativ-teritorială a şcolii pe care a frecventat-o anterior în cazul transferului la o şcoală din sectorul 4 (după caz)

5.   Adeverinţă şcolară a elevului

6.  Copie a certificatului de naştere/copie a actului de identitate valabil al elevului şi copie a Certificatului de încadrare în grad de handicap (după caz).

7. Document emis de o unitate bancară în care să fie înscris clar codul IBAN al unui cont bancar deschis pe numele beneficiarului (sau al titularului prestaţiei sociale) în situaţia în care acesta sau repreprezentantul său legal optează pentru acordarea drepturilor prin virament bancar.

8. Cerere – tip depusă de reprezentatul legal - descarcă;

 

Notă : Plata acestor drepturi băneşti se face doar pe perioada în care a frecventat cursurile şcolare   

          Negaţiile se eliberează pentru a confirma sau infirma existenţa unui elev în evidenţa Serviciului Evaluare Complexă din caadrul D.G.A.S.P.C. sector 4. Aceste documente pot fi eliberate fie în cazul transferului unui dosar la un alt DGASPC din ţară, fie pentru a-i servi solicitantului în alte scopuri.

Anexăm prezentei cererea – tip spre a vă face cunoscută şi a putea fi completată.

 

http://www.dgaspc4.ro/anun-uri.htm

Asociatia Sonia Maria powered by Balistic Media